Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex: KURIER 48) już od 199,00 zł.
Nowości
Avon Zestaw Full Speed Surfer
Avon Zestaw Full Speed Surfer
46,20 zł
szt.
Avon dwustronna myjka do pleców
Avon dwustronna myjka do pleców
18,89 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zasady Składania Zamówień

REGULAMIN czyli ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ w serwisie internetowym Avon Okazje.

Postanowienia poniższych Zasad Składania Zamówień nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Zamawiających przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Serwis Internetowy Avon Okazje dba o prawa Zamawiającego.

Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Zamawiającego. Dlatego w przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszych Zasad Składania Zamówień z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Zamawiający nie może zrzec się przyznanych mu praw. Postanowienia umów mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystne dla Zamawiającego.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższe Zasady Składania Zamówień określają warunki i zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym zasady dokonywania zamówień w Serwisie Internetowym działającym pod adresem: Avon Okazje.pl.
  2. Zasady Składania Zamówień określają prawa i obowiązki Zamawiających jak również prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Internetowy.
  3. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym Avon Okazje.pl prowadzony jest przez Avon Okazje Adam Pękała z siedzibą ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, NIP: 6271117102
  4. Kontakt z Serwisem Internetowym jest możliwy:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl;
   2. telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego: 601510714
   3. korespondencyjnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała, ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, woj. śląskie
  5. Użyte w Zasadach Składania Zamówień pojęcia oznaczają odpowiednio:
   1. Serwis – Serwis Internetowy, prowadzony pod adresem internetowym Avon Okazje.pl.
   2. Zasady Składania Zamówień, Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu Internetowego.
   3. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   4. Zamawiający - osoba, na rzecz której zgodnie z Zasadami Składania Zamówień i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która może składać zamówienie.
   5. Towar – produkt przedstawiony za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem Zamówienia.
   6. Zamówienie – oświadczenie Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Serwisu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Serwisu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
   8. Dostawca – firmy kurierskie współpracujące z serwisem. W przypadku, gdy Serwis podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny
   9. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.
   10. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Zamawiającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  6. Zamawiający korzystający z Serwisu internetowego jest zobowiązany do:
   1. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszych Zasad Składania Zamówień.
   2. Korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych użytkowników.
   3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
   4. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
  7. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Serwisu internetowego są fabrycznie nowe.
  8. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania zamówień przez Zamawiających.
  9. Akceptacja Zasad Składania Zamówień (Regulaminu) jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i w celu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
  10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w Serwisie Internetowym, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
   Zapewniamy bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Zamawiający obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej prowadzącego Serwis oraz osób trzecich.
   Zamawiający obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Zamawiającego:
   1. wypełnieniu Formularza Rejestracji
   2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
   3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Zamawiający ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Serwisu Internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl lub też pisemnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów.
  5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Zamawiającego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym.
   Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
   1. wypełnienie Formularza Zamówienia
   2. kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „potwierdzam zakup i zapłatę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego)
  6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych dotyczących Zamawiającego:
   1. imię i nazwisko
   2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
   3. adres poczty elektronicznej
   4. numer telefonu kontaktowego
   5. danych dotyczących Zamówienia:
    1. Produkty
    2. ilość Produktów
    3. miejsce i sposób dostawy Produktów
    4. sposób płatności
  7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Zamawiającego.
  8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
   Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta. W takim przypadku – z chwilą utworzenia Konta Zamawiający zostaje zapisany na Newsletter.
  9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Zamawiający ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl lub też pisemnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów.
 4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Serwis oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. XI Regulaminu) Zamawiający może składać na przykład:
   1. pisemnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl;
  2. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   2. żądania Zamawiającego;
   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis.
  3. Wymogi podane w punkcie poprzednim, mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez prowadzącego Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamawiający może dokonać zamówienia towaru znajdującego się w asortymencie Serwisu Internetowego przez dodanie towarów do koszyka i wypełnienie formularza zamówienia.
  2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Serwisu internetowego Avon Okazje.
  3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu (Zasad Składania Zamówień), co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia.
   Brak akceptacji przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Zamawiającego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne.
  5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
  6. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
  7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Internetowego Avon Okazje skompletować zamówienie w koszyku, wybrać adres dostawy i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup i zapłatę”.
  8. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup i zapłatę” oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  9. Zamawiający kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Zamawiający dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia.
  10. W formularzu zamówienia należy wskazać:
   1. imię i nazwisko oraz adres Zamawiającego
   2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Zamawiającego
   3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Zamawiającego.
  11. Zamawiający, który zarejestrował Konto w Serwisie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Serwisu Internetowego.
  12. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Serwisu Internetowego Avon Okazje w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
   Są to całkowite koszty, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
  13. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup i zapłatę”, Zamawiający ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu dostawy i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
  14. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza złożenie oferty dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia.
  15. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Zamawiającego, gdy Zamawiający złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
  16. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się proces kompletowania Zamówienia.
  17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści Zamówienia następuje przez przesłanie Zamawiającemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. WARUNKI ZAWIERANIA ZAMÓWIENIA
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. V Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. V Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
   3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
   4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
   1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego
   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V ppkt. 15 Regulaminu.
   3. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
 7. CENY
  1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.
   Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Serwisu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
  3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
  4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Serwisu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
  5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 8. SPOSOBY I TERMINY ZAPŁATY
  1. Zamawiający ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego Zamówienia za pośrednictwem:
   1. systemu płatności elektronicznych,
    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   2. przelewu bankowego tradycyjnego,
   3. płatności za pobraniem - płatne u kuriera przy odbiorze przesyłki,
   4. płatności gotówkowej - płatne w punkcie odbioru przy odbiorze Zamówienia,
   5. płatności gotówkowej - płatne przy dostarczeniu Zamówienia, dla Zamawiających z Chorzowa i okolic.
  2. Terminy płatności:
   1. w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem bankowym tradycyjnym, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
   2. w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności u kuriera przy odbiorze przesyłki.
   3. w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówkowej, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia w punkcie odbioru lub po dostarczeniu Zamówienia pod wskazany adres - dla Zamawiających z terenu Chorzowa i okolic .
 9. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Towary zamawiane za pośrednictwem Serwisu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zamawiający dokonuje wyboru rodzaju dostawy lub odbioru zamówienia z pośród opcji dostępnych na stronie Serwisu Internetowego, są to:
   1. odbiór osobisty w punkcie odbioru
   2. dostawa GRATIS - dla Zamawiających z Chorzowa i okolic
   3. Poczta Polska Kurier 48
   4. Poczta Polska Kurier 48 - pobranie
  3. Termin dostawy to od 3 do 8 dni roboczych.
  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Zamawiającego liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem bankowym tradycyjnym lub poprzez płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego operatora serwisu.
   2. w przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru lub dostawy GRATIS dla Zamawiających z Chorzowa i okolic  – od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  5. We wskazanych powyżej przypadkach 5 dni roboczych przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki Dostawcy w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu, a następne 3 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez Dostawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu.
  6. Towary zamówione za pośrednictwem Serwisu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
  7. Przesyłki podlegają ubezpieczeniu.
  8. Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Zamawiający.
  9. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Serwisu internetowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej:
   1. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostarczenia zamówionego towaru do punktu odbioru, to jest w przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia opcji „Odbiór osobisty” lub "Dostawa GRATIS dla Zamawiających z Chorzowa i okolic".
   2. 11,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony przez Pocztę Polską Kurier 48 - a Zamawiający przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną lub przelewem bankowym tradycyjnym (płatność z góry na konto).
   3. 15,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony przez Pocztę Polską Kurier 48 - a Zamawiający przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pobraniem (płatność do rąk kuriera przy odbiorze zamówienia).
  10. W przypadku wybrania przez Zamawiającego podczas składania zamówienia opcji "Odbiór osobisty" i punktu odbioru jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru oraz przy wyborze opcji "Dostawa GRATIS dla Zamawiających z Chorzowa i okolic", Zamawiający zostanie powiadomiony przez Serwis o gotowości zamówionego towaru do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia lub w Koncie Zamawiającego, gdy Zamawiający złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Zamawiającego.
  11. W celu odbioru Zamówienia w punkcie odbioru, Zamawiający przedstawi w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony w otrzymanych wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w punkcie odbioru, a także wskaże imię i nazwisko Zamawiającego wskazane w formularzu zamówienia.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, woj. śląskie;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl;
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
  8. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  konsumenta  o odstąpieniu  od  umowy,  zwrócić konsumentowi  wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  w tym
   koszty dostarczenia rzeczy.
  9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Przedsiębiorca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,  jakiego  użył  Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  16. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   Adresat :
   Avon Okazje Adam Pękała
   ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, woj. śląskie
   tel. kom.: 601510714
   adres e-mail: kontakt@avonokazje.pl;

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   Adres konsumenta(-ów)

   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   Data
   (*) Niepotrzebne skreślić
  17. Formularz odstąpienia od umowy w formacie .pdf można pobrać klikając na link: Formularz odstąpienia od umowy.
 11. REKLAMACJE
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1. pisemnie na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avonokazje.pl;
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
   3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  7. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Avon Okazje Adam Pękała ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów.
  9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
  10. Wzór formularza reklamacyjnego w formacie .pdf można pobrać klikając na link: Wzór formularza reklamacyjnego.
 12. MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Postępowanie wszczynane jest na wniosek Konsumenta.
 13. ZMIANA REGULAMINU
  1. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Zamawiający został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zamawiających będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
    W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zamówienia składane poprzez Serwis Internetowy składane są w języku polskim.
  2. Niniejsze Zasady Składania Zamówień dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce „Zasady Składania Zamówień”.
   Zasady są udostępnione na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszych Zasad za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Składania Zamówień mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl