Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex: KURIER 48) już od 199,00 zł.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Konkurs Incandessence do 2018.04.25

19

WYGRAJ wodę perfumowaną Incandessence 50 ml !!!

************************************************************************
KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, zarówno te udzielone na naszej stronie internetowej jak i na profilu na facebooku.

Czas na ogłoszenie wyników naszego konkursu.
Nagrodę otrzymuje: Pani Justyna Hyżorek
Serdecznie gratulujemy!

Zaglądajcie od czasu do czasu na naszą stronę i obserwujcie ją.
Już za chwilę kolejny konkurs.
************************************************************************

Zapraszamy do udziału w naszym pierwszym konkursie.

Zasady uczestnictwa są proste.
Napisz w kilku słowach: Dlaczego lubisz zapach Incandessence?
Odpowiedź umieść w komentarzu tu na tej stronie lub w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.
Wygra najciekawsza odpowiedź.

Będzie nam miło jeśli:
1. Polubisz naszą stronę i nasz post konkursowy na Facebooku.
2. Udostępnisz grafikę konkursową na Facebooku na swojej tablicy.
3. Możesz zaprosić do zabawy swoich znajomych oznaczając ich w swoim komentarzu na Facebooku.
Nie są to warunki konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Już niebawem następne ciekawe konkursy. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu.

grafika konkursowa KatalogKosmetykow.PL

REGULAMIN KONKURSU:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj wodę perfumowaną Incandessence 50 ml” i jest zwany dalej: "Konkursem".
  2. Organizatorem Konkursu jest firma APRIMLINE Adam Pękała z siedzibą ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, NIP: 627-111-71-02, numer REGON 273874990.
  3. Fundatorem nagród jest Organizator.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.katalogkosmetykow.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.
  5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu Odpowiedzi na pytanie: Dlaczego lubisz zapach Incandessence?
  2. Odpowiedź może zostać umieszczona w komentarzu tu na tej stronie lub w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku na profilu https://www.facebook.com/KatalogKosmetykowPL/.
  3. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Odpowiedzi.
 3. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs trwa od 19.04.2018 do 25.04.2018 (zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 włącznie).
 4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY KONKURSU
  1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
  2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie najciekawszej, najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Odpowiedź. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie danych osobowych na potrzeby wysłania Nagrody w tym Konkursie.
  4. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: kontakt@katalogkosmetykow.pl swoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej.
  5. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Organizator stosując kryteria wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu.
  6. W wiadomości mailowej od Zwycięzcy o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu powinna zostać dołączona informacja o akceptacji wygranej oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzonego Konkursu, zamieszczając klauzulę:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Wygraj wodę perfumowaną Incandessence 50 ml” na cele konkursu tj. wysyłki nagrody, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
 5. NAGRODY
  1. Nagrodą w konkursie jest woda perfumowana Avon Incandessence 50 ml. Wartość nagrody wynosi 76,00 zł.
  2. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  3. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
  4. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Odpowiedzi.
  5. Laureat nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymania nagrody, w tym kosztów doręczenia lub podatków.
  6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Zwycięzcę Konkursu.
  7. Nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. UCZESTNICY KONKURSU
  1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają następujące wymagania:
   1. są pełnoletnie;
   2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
   4. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając Odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  2. Wysłanie Odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie jego rodziny. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonek przysposobionego, powinowaci.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż Odpowiedź w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
  2. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
  3. W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 7 ust. 1 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Odpowiedzi takich Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
   1. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Odpowiedzi zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;
   2. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.
 8. DANE OSOBOWE
  1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wysłaniem nagród.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu oraz do wysłania Nagrody.
  3. Dane osobowe Uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny.
  3. Reklamacje należy składać listownie pod adresem siedziby Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@katalogkosmetykow.pl.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator jest uprawniony  do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw Uczestników.
  2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
  3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
  4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
  5. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.katalogkosmetykow.pl.

Komentarze do wpisu (19)

23 kwietnia 2018

Podoba mi się ten zapach, ponieważ łączy moją młodość, energię i wdzięk. Odkrywa moją subtelność.

23 kwietnia 2018

Perfumy incandessence to delikatna kwiatowa formuła która zachwyci każdą z nas. Kocham je za ich wyrazisty słodki zapach nadający się na takie pogody jak teraz. Dostałam te perfumy na urodziny i bardzo mi się spodobały niestety skończyły się bardzo szybko przez to ze uwielbiałam ich zapach i ciagle ich urzywalam. Mam nadzieje ze będę miała szanse wygrać je i poraz kolejny wypróbować.

23 kwietnia 2018

Incandessence to świeży, kwiatowy zapach, który uwielbiam. Idealnie nadaje się teraz na wiosenne spacery w słońcu. Piękny zapach kojarzy się z cudowna pogoda, wakacjami. Z nim zawsze czuję się wyjątkowa. Czuć w nim ten oryginalny design, który od razu przypadł mi do gustu. Zawsze mam go ze sobą w torebce.

23 kwietnia 2018

Kocham ten zapach bo: -Mój mąż za mną szaleje jak go mam na sobie -przypomina mi o wesołych chwiLach spędzonych ze znajomymi -teściowa mi go zawsze podbiera a ja szanuje dobre relacje z teściową I najważniejsze kocham ten zapach bo czuję się kobieta radosna i pewna siebie -

23 kwietnia 2018

Lubię ten zapach przypomina mi miłe chwile spędzone na wakacjach w bardzo miłym towarzystwie. To zapach absolutnie uzależniający i odurzający. Prawdziwy zapach szczęścia i wolności. Zabiera mnie do idyllicznej krainy, gdzie czas się zatrzymuje.

23 kwietnia 2018

Incandessence to zapach dla kobiety z klasą, pewnej siebie, energicznej i wyrazistej. Dzięki temu zapachowi mogę się tak czuć

23 kwietnia 2018

Uwielbiam ten perfum ponieważ ma świeży, kwiatowy zapach. Nie jest mocny. Idealny na wiosnę, delikatny! :D

23 kwietnia 2018

Zapach Incandessence lubię za I ntensywność N iezawodność C zarującą woń A trakcyjność N iepowtarzalny aromat D elikatność E legancję S ensualność S tylowość E senscję zapachu N iezależność C iekawą kompozycję E kstrawagancję jakże wyrafinowaną :)

23 kwietnia 2018

Zajebisty s.x w pokoju wypełnionym zapachem Incandessence - niepowtarzalne doznania. Polecam.

24 kwietnia 2018

Zapach Avon Incandessence lubię za nutę kwiatową, Za to, że sprawdza się w wiosenne dni Kiedy nimi pachnę czuję się królową, Lubię je też za to, że pewności dodają mi. Używam ich również w zimowe dni, Gdy mróz srogi na dworze, One wiosenne wspomnienia dają mi, To dzięki nim piękne wiersze tworzę. Lubie też ich owocową nutę, Która z latem mi się kojarzy Dzięki nim potrzebuję zaledwie minutę, By pojawił się uśmiech na mej twarzy.

24 kwietnia 2018

Jestem wymagająca jeśli chodzi o sprawy perfum, zapachów... Jednak kiedyś miałam możliwość wyczuć ten zapach u mojej prywatnej konserki perfum- mamy! To właśnie jako pierwsza zamówiła Wasze perfumy. Zakochałam się w nich od pierwszego "wąchnięcia"! Lubię je za bardzo przyjemny, lekki , subtelny kwiatowy zapach. Znakomicie sprawdzi się w mojej torebce na te wiosenne wieczorne spacery z moim Ukochanym, który jest też fanem tego typu zapachów!

24 kwietnia 2018

Zapach Incandessence lubię za oryginalny, delikatny zapach, za cenę która jest bardzo atrakcyjna oraz za wygląd opakowania, które zachęca do zakupu. Idealnie sprawdza się na codzień ale i na wyjątkowe okazje podkreśla kobiecość i naturalność. Powoduje miłe wspomnienia. Często zamawiam perfumy w Avon a zapach Incandessence jest jednym z najczęściej zamawianych przeze mnie perfum.

24 kwietnia 2018

Zapach Incandessence marki Avon jest idealny dla mnie- dla kobiety, to on ma w sobie same zalety. Długo się na jej ciele utrzymuje, a ja otulona nim niczym Bogini Piękna się czuję. Kobiecość się we mnie wyzwala, a nuta tego zapachu niejednego mężczyznę "na kolana powala". Tutaj kwiatowa słodycz z nutą drzewa tekowego tańczy, dla mnie to wszystko pachnie mi niczym kwiat pomarańczy. Te perfumy w przepięknym flakoniku się znajdują i do nowoczesnego wnętrza łazienki z klasą się wkomponują. Po prostu "to coś" w sobie mają, za co je wszyscy kochają! Ten zapach sprawia, że uśmiech na mej twarzy się pojawia. W katalogu Avon zawsze dostępny jest, a jego cena jest po prostu the best. Ten zapach kojąco wpływa na moje ciało i zmysły, to z nim rodzą się we mnie niepowtarzalne pomysły. To on na co dzień mi towarzyszy, to on dla mnie bardzo, bardzo się liczy!

24 kwietnia 2018

Zapach Incandessence to wiosenne promienie słońca zamknięte we flakonie, to włosy rozwiane delikatnym podmuchem wiatru, to piegi na nosie i beztroska z książką w ręku na hamaku. To relaks i chwila radości, kwiatowe nuty kojące zmysły, światło i wewnętrzny blask skryty w każdej z nas.

24 kwietnia 2018

Za ich nutę kwiatową, za barwę kolorową. Za to lubię perfumy Incandessence. Za zapach świeżości, za nutę kobiecości... jeszcze za to lubię je. Za odrobinę uwodzenia, cień prowokacji, za to można w nich zakochać się. Jeszcze nuta piżmowa i owocowa w nich zachwyca mnie. Za codzienne uniesienie, gdy co dnia otulam nimi się. Za to że tak ciężko przetrwać bez nich dzień. Można długo wymieniać, aż w nieskończoność, bo tak dużo w nich zalet jest. Jestem ich wielbicielką nawet bardzo wielką, ponieważ piękniejszych perfum nie udało znaleźć mi się :)

25 kwietnia 2018

Działa na moją podświadomość. Przypomina mi, że "Mam tę moc" i jako kobieta mogę zrobić wiele, bardzo wiele... :)

25 kwietnia 2018

Perfumy Incandessence były świadkiem mojego ślubu i już na zawsze będą dla mnie esencją szczęścia :)

25 kwietnia 2018

Zapach Incandessence kojarzy mi się ze złocistym słońcem i jego intensywnymi promieniami, które otaczają mnie każdego lata. Z tego powodu zimą mogę motywować się tym zapachem do pracy i zwalczać jesienno-zimową chandrę. W lecie natomiast zapach ten uzupełnia lekkie, kwieciste sukienki i pozwala mi poczuć się jeszcze bardziej pewnie i seksownie.

25 kwietnia 2018

Lubię zapach INCANDESSENCE, bo kojarzy mi się z czasem gdy byłam nastolatką, a moja mama była dla mnie wzorcem modowym, życiowym i ogólnym autorytetem. Ten zapach kojarzy mi się właśnie z nią. Mama uwielbiała te perfumy i zawsze nimi pachniała. Wszystkie szczęśliwe chwile z nią spędzone, mój pierwszy zawód miłosny wypłakany w jej ramię pachnące właśnie tym zapachem, podkradanie jej kosmetyków w łazience, która zawsze pachniała właśnie tym zapachem... Po prostu gdy słyszę INCANDESSENCE, uśmiecham się pod nosem i oczami wyobraźni widzę moją kochaną mamę. :)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl