Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex: KURIER 48) już od 199,00 zł.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Konkurs Perceive dla Niej do 2018.05.14

0

WYGRAJ wodę perfumowaną Perceive dla Niej 50 ml !!!

************************************************************************
KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie. Dziękujemy za wszystkie opinie zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Czas na ogłoszenie wyników naszego konkursu.
Nagrodę otrzymuje: Pani Karolina Dąbrowska.
Serdecznie gratulujemy!

Zaglądajcie od czasu do czasu na naszą stronę i obserwujcie ją.
Już za chwilę kolejny konkurs.
************************************************************************

Zapraszamy do udziału w naszym drugim konkursie.

Zasady uczestnictwa są proste.
Napisz w kilku słowach opinię o jakimkolwiek produkcie z naszej oferty.
Wejdź na naszą stronę https://KatalogKosmetykow.PL. Wybierz dowolny produkt z oferty. Napisz kilka słów w sekcji Opinie o produkcie.

Wygra najciekawsza opinia.

Wyniki konkursu podamy na tej stronie internetowej konkursu oraz w poście konkursowym na Konkurs na Facebooku.

Będzie nam miło jeśli:
1. Polubisz naszą stronę i nasz post konkursowy na Facebooku.
2. Udostępnisz grafikę konkursową na Facebooku na swojej tablicy.
3. Możesz zaprosić do zabawy swoich znajomych oznaczając ich w swoim komentarzu na Facebooku.
Nie są to warunki konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Już niebawem następne ciekawe konkursy. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu.

grafika konkursowa KatalogKosmetykow.PL

REGULAMIN KONKURSU:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj wodę perfumowaną Prceive dla Niej 50 ml” i jest zwany dalej: "Konkursem".
  2. Organizatorem Konkursu jest firma APRIMLINE Adam Pękała z siedzibą ul. Ks. Jana Gałeczki 47/136 , 41-500 Chorzów, NIP: 627-111-71-02, numer REGON 273874990.
  3. Fundatorem nagród jest Organizator.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.katalogkosmetykow.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.
  5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opinii o dowolnym kosmetyku z naszej oferty.
  2. Opinię należy umieścić w sekcji Opinie o produkcie na karcie dowolnego produktu na naszej stronie internetowej KatalogKosmetykow.PL.
  3. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Opinii.
 3. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs trwa od 11.05.2018 do 14.05.2018 (zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 włącznie).
 4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY KONKURSU
  1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
  2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie najciekawszej, najbardziej kreatywnej opinii.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na tej stronie internetowej konkursu i na Facebooku w poście konkursowym. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie danych osobowych na potrzeby wysłania Nagrody w tym Konkursie.
  4. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: kontakt@katalogkosmetykow.pl swoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej.
  5. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Organizator stosując kryteria wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu.
  6. W wiadomości mailowej od Zwycięzcy o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu powinna zostać dołączona informacja o akceptacji wygranej oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzonego Konkursu, zamieszczając klauzulę:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Wygraj wodę perfumowaną Perceive dla Niej 50 ml” na cele konkursu tj. wysyłki nagrody, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
 5. NAGRODY
  1. Nagrodą w konkursie jest woda perfumowana Avon Perceive dla Niej 50 ml. Wartość nagrody wynosi 76,00 zł.
  2. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  3. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
  4. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Opinii.
  5. Laureat nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymania nagrody, w tym kosztów doręczenia lub podatków.
  6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Zwycięzcę Konkursu.
  7. Nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. UCZESTNICY KONKURSU
  1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają następujące wymagania:
   1. są pełnoletnie;
   2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
   4. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe zamieszczając Opinię na temat dowolnego naszego kosmetyku.
  2. Wysłanie Odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie jego rodziny. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonek przysposobionego, powinowaci.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż Odpowiedź w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
  2. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
  3. W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 7 ust. 1 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Odpowiedzi takich Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
   1. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Odpowiedzi zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;
   2. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.
 8. DANE OSOBOWE
  1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wysłaniem nagród.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu oraz do wysłania Nagrody.
  3. Dane osobowe Uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny.
  3. Reklamacje należy składać listownie pod adresem siedziby Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@katalogkosmetykow.pl.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator jest uprawniony  do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw Uczestników.
  2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
  3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
  4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
  5. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.katalogkosmetykow.pl.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl